Logo


เปิดใช้งานในหน้าต่างใหม่

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เกริกเกียรติ แก้วมณีชัย - kergkiat.kae@msu.ac.th (พัฒนาระบบ)

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th