Logo

กิจกรรมเตะฟุตบอลสานสัมพันธ์ภายในภาควิชา ระหว่างคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

Shortfilm ETC#9 ภาพยนตร์สั้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ในรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมในโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ เข้ารับพระราชทานรางวัล ศาสตรเมธี สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านหลักสูตรการสอน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก่นิสิตชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และพิธีปัจฉิมนิเทศ

อ่านเพิ่มเติม

"ผมนี่แหละเด็กแวนซ์" หนังสั้นผลงานนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2015

อ่านเพิ่มเติม

"หนังสั้น เรื่อง The Choize " ผลงานทีม AFTERCLAP STUDIO นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นเข้าร่วมจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th