Logo

"หนังสั้น เรื่อง The Choize " ผลงานทีม AFTERCLAP STUDIO นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นเข้าร่วมจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1งานประกวดคลิปวิดิโอโครงการหนังสั้น หัวข้อ เสพย์สร้างสรรค์ จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี

สมาชิกในทีม: นายทีปกรณ์ โสสิงห์, นายวาสุเทพ วิบูลย์กุล, นางสาวจิราพร ออระศรี, นายศาสตร์ศิลป์ สินธุเขต, นางสาวณัฐริกา ธรรมมา


รับชมผ่าน youtube: youtu.be/lD91MYcmI1Y

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th