Logo

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือนางสาวกุลณัฐ พรมจันทร์
นิสิตชั้นปีที่ 1 เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัย

อ่านเพิ่มเติม

"มหกรรมคนทำสื่อครั้งที่ 9" วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมคนทันสื่อ ตอน "ครูฮู้สื่อ"
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th