Logo

ประกาศ


ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือนางสาวกุลณัฐ พรมจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 1
เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัย ได้ที่ห้องภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ติดต่อช่วยเหลือได้ที่
บ้านเลขที่ 107 หมู่ 9 บ้านสมสะอาด ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
หรือบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 052610760937ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th