Logo

ประกาศ


"มหกรรมคนทำสื่อครั้งที่ 9" - วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 ที่ได้กลับมาเล่าประสบการณ์การทำงาน
พร้อมทั้งแนะนำสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องในอนาคต ซึ่งรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี้ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th