Logo

นโยบาย/ยุทธศาสตร์

"together we RISE"


Respect ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้เกียรติและเห็นคุณค่าในศักยภาพ ของอาจารย์และนิสิต
สร้างพลังร่วมและสัมพันธภาพเชิงบวก

      • รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชาและคณะ
      • สร้างพลังร่วมของศิษย์เก่าและปัจจุบันผ่านกิจกรรม
      • ใช้สัมพันธภาพเชิงบวกเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
      • สภาพภูมิทัศน์ทั้งในและนอกห้องทำงานให้น่าอยู่ น่าอาศัย

Innovation กลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ องค์ความรู้ ของนิสิตและคณาจารย์ ที่นำไปใช้ได้จริง
ตรงกับความต้องการของประเทศ

      • จัดทำแผนการวิจัยของสาขาฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
      • ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
      • จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัย บริการวิชาการและหารายได้
      • จัดระบบสารสนเทศ เผยแพร่งานวิจัยของภาควิชา
      • จัดหาสถานที่แสดงผลงานความสำเร็จ และแหล่งค้นคว้าผลงานนิสิต
      • จัดทำวารสารวิชาการภาควิชาให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

Social Awareness ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ บริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

      • จัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรของชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ
      • นำองค์ความรู้ไปเสริมความเข้มแข็งตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
      • จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Excellence พัฒนาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มีเหตุผล พอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
      • ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ETC Model ในยุค Thailand 4.0
      • พัฒนาระบบส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
      • ใช้กระบวนการ KM เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
      • พัฒนาระบบงานให้มีความคล่องตัว ทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากรด้วยไอซีที


ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th