Logo

Staff ETC


ดร.มานิตย์ อาษานอก
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • การพัฒนาระบบการสอน
      • การพัฒนาระบบสารสนเทศ
      • การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้
      • การพัฒนาครู
Email: manit42@gmail.com


Staff ETC


รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: -
Email:


Staff ETC


รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: -
Email: pachoen50@gmail.com


Staff ETC


ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design and Development)
      • การออกแบบระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
      • การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
      • รูปแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
      • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Email: drsuttipong@hotmail.com


Staff ETC


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
Email: ajberm@gmail.com


Staff ETC


ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design and Development)
      • การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง
      • รูปแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
      • การผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์และภาพนิ่ง
      • การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
Email: ratasa_lao@hotmail.com


Staff ETC


ดร.เหมมิญช์ ธนปัทน์มีมณี
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • การผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
      • การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
      • การออกแบบระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
      • การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design and Development)
Email: hem.thana@gmail.com


Staff ETC


ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
      • การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
      • การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา
Email: thapanee.msu@hotmail.com


Staff ETC


ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: -
Email: ajthanadol.p@gmail.com


Staff ETC


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • การออกแบบและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ / อุทยานการเรียนรู้ / การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ ในโรงพยาบาล
      • การบริหารจัดการและการให้บริการงานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา/ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
      • การจัดการความรู้ KM กับการประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย KMในสถานศึกษา KMในองค์กรเอกชน
      • การออกแบบการจัดการฝึกอบรม, การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในองค์กร
      • การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อ
      • การควบคุมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน (Instructional Equipment)
      • การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
      • การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
      • การประยุกต์ใช้ Social Media และ Online Tools เพื่อการศึกษา
Email: ratchaneewan_msu@hotmail.com


Staff ETC


อ.มาณวิกา กิตติพร
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: -
Email: manwika.k@gmail.com


Staff ETC


อ.ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร
ตำแหน่ง: อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
      • Computer Education
      • การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Email: chanayuth.c@gmail.com


Staff ETC


นางสาวกนกวรรณ วรรณเลิศ
ตำแหน่ง: เลขานุการ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: -
Email:


Staff ETC


นายจอมพล รัตนา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: -
Email:

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th